Ліцензія на посередництво в працевлаштуванні на роботу за кордоном

Наша компанія надає комплекс юридичних послуг з отримання ліцензії для провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Для здійснення будь-якої діяльності, в т.ч. консультаційної, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном, необхідно отримати ліцензію, яка видається в установленому законодавством України порядку.

Згідно з чинним законодавством України, посередницька діяльність - це надання послуг щодо пошуку роботи у відповідності із заявленими вакансіями роботодавців та надання інформаційно-консультаційних послуг про можливості працевлаштування, умови, розміри оплати праці, а також про назви і місця знаходження роботодавців.

Здійснювати зазначену діяльність може як юридична особа, так і фізична особа-підприємець.

Інформація про умови праці - сукупність даних про фактори виробничого середовища, тривалості робочого часу і часу відпочинку, надання відпусток, оплату праці, а також інші відомості у сфері соціального забезпечення, які можуть впливати на здоров'я та працездатність працівника і повинні бути відображені в проекті трудового договору.

Обробка особистих даних клієнта полягає у збиранні, зберіганні, відборі і розповсюдженні інформації, яка підтверджує кваліфікацію і професійний досвід клієнта, а також будь-якої іншої інформації щодо його працевлаштування.

Строк дії ліцензії необмежений.


До комплексу послуг, які надає наша компанія, входить:

 • кваліфікована консультація з питань процедури отримання ліцензії;
 • інформування про чинне законодавство у сфері ліцензування;
 • підготовка та подання пакету документів відповідно до вимог органу ліцензування;
 • отримання ліцензії.

Документи, необхідні для отримання ліцензії:

 • виписка з Єдиного державного реєстру;
 • відомості про наявність власного або орендованого приміщення, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • копія дозволу на працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування* роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;
 • копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання в країні місцезнаходження*;
 • копія або витяг з документа іноземного суб'єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України*;
 • копія колективного договору (угоди), укладеного між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи її профоб'єднанням (за наявності), або довідка, засвідчена іноземним роботодавцем, про те, що такий договір (угода) не укладався
 • копія зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з іноземним суб'єктом господарювання;
 • копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування*
 • засвідчений іноземним роботодавцем проект трудового договору, який повинен відповідати законодавству держави працевлаштування та міжнародним договорам України, а також містити основні реквізити роботодавця, професійні вимоги до працівника, відомості про характер роботи, умови праці, її оплати та проживання на території країни працевлаштування, соціального захисту (зокрема страхування), строк дії договору, умови продовження його дії та розірвання, порядок покриття транспортних витрат тощо.
 • копії (фотокопії) документів, складених іноземною мовою, та справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою повинні бути нотаріально засвідчені.
 • банківські реквизити.

* - зазначені документи повинні бути засвідчені згідно із законодавством держави їх видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше).


Термін отримання ліцензії: 30 робочих днів з моменту надання фахівцям нашої компанії вказаних вище документів і інформації.

Вартість послуг: 5000 грн.

Офіційні платежі: розмір однієї мінімальної заробітної плати.